menu responsywne

Terms

Regulamin Serwisu Internetowego PROTEKT.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://protekt.pl (dalej jako: „Protekt.pl”, „Serwis Internetowy”).

Protekt.pl to portal umożliwiający zapoznanie się z ofertą katalogową Sprzedawcy, a także uzyskanie informacji i porad w zakresie oferowanych Produktów. Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Protekt.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Protekt.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest Grzegorz Łaszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PROTEKT” GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, NIP 8310001653, REGON 471655302, adres poczty elektronicznej: info@protekt.com.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

2. DEFINICJE:

2.1. BLOG - Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców w zakładce „Wiedza”.

2.2. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.3. FORMULARZ KONTAKTOWY - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą i wysłanie zapytania.

2.4. KALKULATOR DO OBLICZENIA WOLNEJ PRZESTRZENI - Usługa Elektroniczna, elektroniczny kalkulator umożlwiający obliczenie wolnej przestrzeni pod użytkownikiem w ramach stałego i zmiennego typu kotwiczenia.

2.5. KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.6. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym, dostępna dla wszystkich Klientów.

2.8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

2.9. SERWIS INTERNETOWY - Serwis Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.protekt.pl.

2.10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Grzegorz Łaszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PROTEKT” GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, NIP 8310001653, REGON 471655302, adres poczty elektronicznej: info@protekt.com.pl.

2.11. TEST WIEDZY - Usługa Elektroniczna, elektroniczny test wiedzy z zakresu produktów i systemów oferowanych przez Usługodawcę.

2.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

2.13. USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2.15. WYSZUKIWARKA - nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie określonych zagadnień oraz Produktów dostępnych w Serwisie Internetowym.

2.16. ZAMÓW KATALOG - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcom zamówienie katalogu z Produktami oferowanymi przez Sprzedawcę na wskazany w Formularzu adres.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

3.1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Blog, Formularz Kontaktowy, Kalkulator do obliczenia wolnej przestrzeni, Newsletter, Test wiedzy, Wyszukiwarka oraz Zamów Katalog.

3.1.1. Blog – korzystanie z Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy, bez konieczności utworzenia Konta, po przejściu do zakładki „Wiedza” widocznej na stronie głównej Serwisu Internetowego. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

3.1.2. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po (1) wypełnieniu formularza kontaktowego i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza odpowiedzi pola „Wyślij zapytanie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości. Usługa Elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza kontaktowego przez Usługobiorcę.

3.1.3. Korzystanie z Kalkulatora możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Wiedza”, (2) wybraniu podzakładki „Kalkulator”, (3) kliknięciu jednego z pól: „Stały punkt kotwiczenia” lub „Zmienny typ kotwiczenia”, (4) podaniu wskazanych danych liczbowych w metrach oraz (5) kliknięciu pola „Oblicz”. Usługa Elektroniczna kalkulator świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą obliczenia wolnej przestrzeni albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z kalkulatora przez Usługobiorcę.

3.1.4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce widocznej na stronie Serwisu Internetowego: imienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”, a następnie kliknięciu w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

3.1.4.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@protekt.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, a także poprzez kliknięcie w link dostępny w zakładce umożliwiającej wcześniejszy zapis na Newsletter.

3.1.5. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną Serwisu Internetowego, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

3.1.6. Test wiedzy – jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy, bez konieczności utworzenia Konta, po przejściu do zakładki „Wiedza” widocznej na stronie głównej Serwisu Internetowego. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zakończenia Testu wiedzy poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

3.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

3.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

3.4.2. pisemnie na adres: ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź;

3.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@protekt.com.pl;

3.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. WARUNKI ZAMÓWIENIE KATALOGU

4.1. Zamówienie katalogu jest możliwe po przejściu do zakładki „Katalogi”.

4.2. Usługa Elektroniczna „Zamów katalog” jest świadczona nieodpłatnie.

4.3. W celu otrzymania katalogu należy: (1) wypełnić formularz, (2) kliknąć na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza pola „Zamów katalog” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres do wysyłki oraz treść wiadomości.

4.3.1. Skorzystanie z Usługi „Zamów katalog” ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

5. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

5.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

5.1. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

5.1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

5.1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

6.1.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

7.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.3. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.2. Zmiana Regulaminu:

8.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

8.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Catalogues

01 - Personal protective equipment 2020 v. 03
01 - Personal protective equipment 2020 v. 03

v. 03, 30.10.2019

view
download
02 - Tripods 2020 - v. 07
02 - Tripods 2020 - v. 07

V. 07, 28.10.2019

view
download
03 - Permanent anchorage systems 2020 - v. 01
03 - Permanent anchorage systems 2020 - v. 01

V. 01, 10.18.2019

view
download
08 - Lightweight portable gantries 2020 v. 01
08 - Lightweight portable gantries 2020 v. 01

V. 01, 25.10.2019

view
download
10 - Equipment for Arborists 2020 v.09 - TreeUP
10 - Equipment for Arborists 2020 v.09 - TreeUP

v.09, 29.10.2019

view
download
11 - Fire-fighting and rescue equipment 2020 v.01
11 - Fire-fighting and rescue equipment 2020 v.01

v.01, 31.10.2019

view
download
 Lanyards holders and bags - 2020_v2
Lanyards holders and bags - 2020_v2

v.02, 11.03.2020

view
download
07 - Height safety kits 2020 v. 03
07 - Height safety kits 2020 v. 03

V.03, 30.10.2019

view
download
04 - Transport  bags, backpacks  and buckets - 2020 v02
04 - Transport bags, backpacks and buckets - 2020 v02

V.02 | 29.10.2019

view
download
Mobile fall protection work stations
Mobile fall protection work stations

RJ 200, RJ 500, RS 300

view
download
05 - Prosafe system free-standing edge guard systems 2020 - v. 01
05 - Prosafe system free-standing edge guard systems 2020 - v. 01

V. 01, 25.09.2019

view
download

Do you have any questions?
Write to us
or call us

We are at your disposal!

Commercial department

+48 42 29 29 500

Go to the contact form
protekt.pl - COVID 19