menu responsywne

Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu Internetowego PROTEKT.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.protekt.pl

2. Operatorem i właścicielem treści publikowanych w serwisach jest: PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, NIP 831-000-16-53, Regon: 471655302.

3. Znaczenie określeń w niniejszym:
Operator – firma PROTEKT;
Serwis – usługa polegająca na publikacji informacji oraz udostępniania danych związanych z profilem produkcyjnym PROTEKT;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez pobieranie z niego danych;
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji;
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane umieszczone w Serwisie za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej;
Rejestracja – Przekazanie Operatorowi danych osobowych / firmowych;

4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

5. Zabronione jest przekazywanie za pomocą mechanizmów Serwisu Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

II. UŻYTKOWNICY

1. Użytkownicy Zarejestrowani mają dostęp do rozszerzonych funkcji Serwisu: mogą pobierać dokumenty nie będące w powszechnym obiegu, mogą korzystać z możliwości przesyłania plików za pomocą FTP indywidualnie dla Użytkownika Zarejestrowanego.

2. Rejestracja – zarejestrować do serwisu mogą się osoby reprezentujące zarejestrowane podmioty gospodarcze.

3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe oraz dane prowadzonej działalności gospodarczej są prawdziwe.

4. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

5. Akceptuję regulamin serwisu WWW firmy PROTEKT oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, NIP 831-000-16-53, Regon: 471655302 moich danych osobowych dla celów związanych ze świadczeniem usług przez Operatora. PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, NIP 831-000-16-53, Regon: 471655302 informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, NIP 831-000-16-53, Regon: 471655302 oraz innych osób przesyłanych na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, NIP 831-000-16-53, Regon: 471655302 informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów technicznych dotyczących bieżącej działalności niniejszego Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

9. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.

10. Operator ma prawo odmowy akceptacji korzystania z rozszerzonych funkcji Serwisu przez Użytkownika Zarejestrowanego bez podania przyczyny.

III. OBOWIĄZKI

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz dobrych obyczajów.

2. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami; zakłada więcej niż jedno konto w Serwisie; podaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji w Serwisie;
Operator ma prawo: zablokować możliwości korzystania z rozszerzonych funkcji w Serwisie lub usunąć jego konto z Serwisu.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu ich usunięcia należy zwrócić się do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres protekt@protekt.com.pl podając dane rejestracyjne Użytkownika.

2. Operator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

V. INFORMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Operator zastrzega sobie także prawo do usunięcia Serwisu z sieci globalnej Internet bez podawania jakichkolwiek przyczyn.

2. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Operatora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w niniejszym Serwisie, które wchodzą w życie z dniem publikacji.

3. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, jakakolwiek czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu, jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem Zarejestrowanym, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien o tym poinformować niezwłocznie Operatora.

5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą odebranie Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwości korzystania z rozszerzonych funkcji Serwisu.

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw szczególnych.

7. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

8. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Katalogi

PROTEKT 2018/19
PROTEKT 2018/19

katalog główny z ofertą sprzętu dla pełnej ochrony przed upadkiem z wysokości

Oglądaj online
Pobierz na dysk
Katalog Statywy 2018/a
Katalog Statywy 2018/a

Pełna oferta statywów osobowych, towarowych, towarowo-osobowych oraz urządzeń podnosząco-opuszczających.

Oglądaj online
Pobierz na dysk
Liftera 2018 v 03
Liftera 2018 v 03

Podnoszenie ładunków, zawiesia dźwigowe Pełna oferta produktów do transportu i przenoszenia ładunku

Oglądaj online
Pobierz na dysk
TreeUP -  Wyposażenie dla Arborystów 2018/19
TreeUP - Wyposażenie dla Arborystów 2018/19

Oferta wyposażenia dla arborystów i chirurgów drzew.

Oglądaj online
Pobierz na dysk
Stałe systemy asekuracyjne 2016
Stałe systemy asekuracyjne 2016

katalog

Oglądaj online
Pobierz na dysk
Składane suwnice aluminiowe 2018 v 04
Składane suwnice aluminiowe 2018 v 04

ASB, LSB, KSB, KSB-LE, FSB

Oglądaj online
Pobierz na dysk
PROSAFE System
PROSAFE System

Wolnostojące zabezpieczenia krawędzi

Oglądaj online
Pobierz na dysk
Zestawy asekuracyjne 2017c
Zestawy asekuracyjne 2017c

Oferta gotowych zestawów asekuracyjnych do prac wysokościowych i głębokościowych.

Oglądaj online
Pobierz na dysk

MASZ PYTANIA?
Napisz do nas
lub zadzwoń

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Dział handlowy

+48 42 29 29 500

Przejdź do formularza kontaktowego