Uruchom wyobraźnię
chroń życie
Uruchom wyobraźnię
chroń życie

Zamknij

Zamknij

Regulamin serwisu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://protekt.pl/ (dalej jako: „Protekt.pl”, „Serwis Internetowy”).

Protekt.pl to portal umożliwiający zapoznanie się z ofertą katalogową Sprzedawcy, a także uzyskanie informacji i porad w zakresie oferowanych produktów i usług. Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Protekt.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Protekt.pl

 

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, NIP 7292747932, REGON 524047958, adres poczty elektronicznej: info@protekt.com.pl.); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001009727 ; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności [P2] opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

2.      DEFINICJE:

2.1.      BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców w zakładce „Wiedza”.

2.2.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.3.      FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą i wysłanie zapytania.

2.4.      KATALOGI – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcom pobranie jednego z katalogów z produktami lub usługami Usługodawcy.

2.5.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.6.      NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym, dostępna dla wszystkich Usługobiorców.

2.7.      PRODUKTY – Usługa Elektroniczna, uporządkowana i udostępniona Usługobiorcom w Serwisie baza informacji o produktach Usługodawcy.

2.8.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

2.9.      SERWIS INTERNETOWY - Serwis Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.protekt.pl.

2.10.    USŁUGODAWCA – spółka PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, NIP 7292747932, REGON 524047958, adres poczty elektronicznej: info@protekt.com.pl.); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001009727 ; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

2.11.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

2.12.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2.13.    USŁUGI – Usługa Elektroniczna, uporządkowana i udostępniona Usługobiorcom w Serwisie baza informacji o usługach świadczonych przez Usługodawcę.

2.14.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

2.15.    WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie określonych zagadnień, informacji o usługach oraz produktach w Serwisie Internetowym.

 

3.      USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

3.1.      W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Blog, Produkty, Usługi, Formularz Kontaktowy, Newsletter, Wyszukiwarka oraz Katalogi.

3.1.1.          Blog – korzystanie z Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy, bez konieczności utworzenia Konta, po przejściu do zakładki „Wiedza” widocznej na stronie głównej Serwisu Internetowego. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

3.1.2.          Produkty – przeglądanie bazy produktów jest możliwe po przejściu do zakładki „Produkty” lub „Nowości” i wybraniu przez Usługobiorcę interesującego go produktu. Usługa Elektroniczna Produkty umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o produktach Usługodawcy, a także zawiera dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Usługodawcą, nie umożliwia natomiast zawarcia umowy sprzedaży poprzez stronę Serwisu Internetowego.

3.1.3.          Usługi – przeglądanie informacji i usługach oraz pobranie odpowiednich cenników lub programów związanych z usługami jest możliwe po przejściu do zakładki „Usługi” i wybraniu przez Usługobiorcę interesującej go usługi. Usługa Elektroniczna Usługi umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o usługach Usługodawcy, a także zawiera dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Usługodawcą, nie umożliwia natomiast zawarcia umowy o świadczenie usług poprzez stronę Serwisu Internetowego.

3.1.4.          Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po (1) wypełnieniu formularza kontaktowego i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza odpowiedzi pola „Wyślij wiadomość” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości. Usługa Elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza kontaktowego przez Usługobiorcę.

3.1.5.          Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce widocznej na stronie Serwisu Internetowego: imienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”, a następnie kliknięciu w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

3.1.5.1.           Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@protekt.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, a także poprzez kliknięcie w link dostępny w zakładce umożliwiającej wcześniejszy zapis na Newsletter.

3.1.6.          Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną Serwisu Internetowego, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji.  Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

3.1.7.          Pobranie katalogu jest możliwe po przejściu do zakładki „Katalogi”. W celu pobrania katalogu należy: (1) wybrać interesujący Usługobiorcę katalog, (2) kliknąć na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza pola „Pobierz”. Skorzystanie z Usługi Elektronicznej Katalogi ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po pobraniu katalogu lub po wcześniejszym zamknięciu zakładki „Katalogi”.

3.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3 przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego:

3.4.1.          Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:

3.4.2.          pisemnie na adres: ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź;

3.4.3.          w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@protekt.com.pl;

3.4.4.          Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.4.5.          Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

4.      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

4.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

4.2.      Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

4.3.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4.4.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

5.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawcę wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.2.      Z zastrzeżeniem pkt. 5.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę, taką jak umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej, na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 

5.3.      Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@protekt.com.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe

5.4.      Zawarte w niniejszym punkcie 5. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

6.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.      Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6.2.      Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Właściciel i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

6.3.      Zmiana Regulaminu – Właściciel zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

6.4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o Prawach Konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zapisz się do newslettera